Att skicka in distanslärarens exempel

Om studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande ska bedöma/värdera/betygssätta några exempel på arbeten innan de får skicka in sina egna, så kan distansläraren använda den här länken för att skicka in dessa exempel.

Som distanslärare kan Du skicka in hur många exempel som helst. Om antalet exempel är större än antalet exempelarbeten som studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande måste bedöma/värdera/betygssätta så tilldelas detta arbete på ett slumpmässigt men balanserat sätt.

Systemet försöker säkerställa att vart och ett av exemplen tilldelas studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande samma antal gånger. Tilldelningen är slumpmässig på så sätt att om Du t ex skickar in tio exempel så är det högst osannolikt att den första studenten/eleven/deltagaren/lärande tilldelas de inskickade arbetena 1, 2, 3 att bedöma/värdera/betygssätta.

Om Du som distanslärare skickar in ett färre antal exempel än det Du har angivit i det motsvarande alternativet för uppgiften så kommer studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande att få just dessa exempel att bedöma/värdera/betygssätta.

Efter det att Du som distanslärare har skickat in exemplen är det av värde för Dig att bedöma/värdera/betygssätta dessa exempel även om det bara är delvis. Dessa bedömningar/värderingar/betygssättningar används internt när studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande bedömer/värderar/betygssätter dessa exempel. Ju närmare (distans)läraren och användaren är desto högre "betygsättningsbetyg" får denne/a. Dessa bedömningar/värderingar/betygssättningar visas INTE för studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande under någon fas alls av uppgiften.

Du kan emellertid se dem när Du tittar på studenternas/elevernas/deltagarnas/de lärandes bedömningar/värderingar/betygsättningar av exemplen. Denna "extra" information kan tjäna som en referens och en påminnelse om de centrala poängerna i exemplet. Studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande får dock se de betyg de har fått på detta och då, kan de göra om i syfte att höja sitt betyg.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English