Att hantera en uppgift av typen Workshop

En uppgift av typen Workshop är mer komplex än en vanlig uppgift. Den innefattar ett antal steg eller faser. Dessa är:

 1. Att arrangera uppgiften
  Bedömningen/ värderingen/ betygssättningen av uppgiften bör delas upp i ett antal KOMPONENTER. Detta gör betygssättningen av uppgiften mindre godtycklig och förser studenten/ eleven/ deltagaren/ den lärande med en modell för hur uppgiften ska genomföras. Det är distanslärarens sak att arrangera komponenterna för bedömningen/ värderingen/ betygssättningen och att skapa kriterier för detta i någon form. (Se även den sidan för mer detaljer)

  När komponenterna för bedömningen/ värderingen/ betygssättningen är arrangerade så kommer distansläraren normalt sett att skicka in en liten uppsättning exempel på uppgiftslösningar. Detta är övningsmaterial som studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande kan bedöma/ värdera/ betygssätta innan de börjar arbeta med sina egna uppgifter. Dessa exempel bör emellertid bedömas / värderas/ betygssättas av distansläraren innan de blir tillgängliga för studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande. Då har distansläraren något att jämföra studenternas/ elevernas/ deltagarnas/ de lärandes bedömningar/ värderingar/ betygssättningar med.

  Denna inskickning av exempel på uppgiftslösningar är valfri och och det kanske inte alltid är lämpligt att ha med detta.

 2. Tillåt studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande att skicka in sina uppgiftslösningar
  Uppgiften är nu öppnad för studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande. Om distansläraren har skickat in exempel på uppgiftslösningar så måste var och en bedöma/värdera/betygssätta ett angivet antal av dessa. När någon väl har gjort det då kan de skicka in sin egen uppgiftslösning. Om det inte finns några exempel så kan man skicka in utan dröjsmål.

  Fördelen med att välja fasen för inskickning är att man då kan samla ett antal inskickade uppgiftslösningar. När de allt eftersom kommer in så kan man man arrangera en bättre arbetsfördelning. Om man väljer att ha uppgiften i fasen "Tillåt inskickning och bedömning/ värdering/ betygssättning" direkt efter fasen "Att arrangera uppgiften" (vilket är möjligt) så kommer de studenter/ elever/ deltagare/ lärande som skickar in sina uppgiftslösningar tidigt att ha (andras) tidiga uppgiftslösningar att bedöma/ värdera/ betygssätta och de som lämnar in sent kommer att få arbeta med att bedöma/ värdera och betygssätta sent inlämnade uppgiftslösningar. Om Du lägger in en "fördröjning" före bedömning/ värdering/ betygssättning på 'peer'-nivå så kommer det att minska ovanstående problem.

  När en student/elev/deltagare/lärande skickar in en uppgiftslösning kan Du som distanslärare, om Du så önskar, bedöma/ värdera/ betygsätta den. Detta betyg/omdöme kan räknas in i det övergripande slutbetyget/slutomdömet. Dessa bedömningar/ värderingar /betygssättningar kan Du göra i faserna för inskickning och för bedömning/ värdering /betygssättning.

 3. Tillåt studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande att skicka in sina uppgiftslösningar och göra sina bedömningar/ värderingar/ betygssättningar av andras arbeten
  Om bedömning/värdering/betygssättning på 'peer'-nivå ingår i uppgiften så visas nu andras inskickade uppgiftslösningar för bedömning/ värdering/ betygssättning för studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande. Innan någon har skickat in sin egen uppgiftlösning så får denne inte se de andras inskickade arbeten. I den här fasen är det tillåtet att skicka in, att skicka in reviderade uppgiftslösningar och att bedöma/värdera/betygssätta samtidigt.

  Som distanslärare kanske Du vill dela upp inskickning av den egna uppgiftslösningen och bedömningen/ värderingen/ betygssättningen av den på 'peer'-nivå i två separata faser. Dvs, alla måste skicka in sina uppgiftslösningar innan någon får påbörja bedömning/ värdering/ betygssättning på 'peer'-nivå. I det fallet används inte den här fasen alls. Uppgiften går direkt från "Tillåt inskickning" till "Tillåt bedömning/ värdering/ betygssättning". Det här gör det möjligt för Dig som distanslärare att lägga in en stopptid för inskickade arbeten. Efter den stopptiden så flyttas uppgiften över till fasen "Tillåt bedömning/ värdering/ betygssättning" .

  Om Du som distanslärare inte vill har en sådan tydlig uppdelning av uppgiften, då använder uppgiften denna fas. De gånger det är tillåtet med både inskickning och bedömning/ värdering/ betygssättning så bör Du överväga att ställa in Tilldelningen av uppgiftslösningar till EN (eller möjligen TVÅ) för att tilldelningen ska går smidigt (se hjälpsidan för detta alternativ om Du vill ha mer detaljer). Lägg märke till att om Du gör det så kommer det att innebära att några uppgiftslösningar kommer att bedömas/ värderas/ betygssättas på 'peer'-nivå fler gånger och några färre än huvuddelen av uppgiftslösningarna.

  När någon har gjort en bedömning/ värdering/ betygssättning så de andra på kursen se den. Den som har skickat in uppgiftslösningen kan kommentera bedömningen/ värderingen/ betygssättningen om det alternativet är aktiverat i uppgiften.

 4. Tillåt bedömning/ värdering/ betygssättning av studenter/ elever/ deltagare/ lärande
  I den här fasen fortsätter bedömningen/ värderingen/ betygssättningen på 'peer'-nivå men det är inte tillåtet att skicka in några uppgiftslösningar, som innebär att man uppdaterar sin lösning De som inte har skickat in någon uppgiftslösning får inte längre göra det och de får heller inte se, eller bedöma/ värdera/ betygssätta de andras uppgiftslösningar.

 5. Visning av slutbetygen/ slutomdömena
  Den avslutande fasen i uppgiften går Du in i när Du vill låta studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande att få se sina betyg/omdömen i detalj. Det är lätt att kontrollera de enskilda bedömningarna/ värderingarna/ betygssättningarna som bidrar till slutbetyget/omdömet för varje inskickad uppgiftslösning.

  Studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande (och Du som distanslärare) kan (som ett möjligt alternativ) få se en "Rangordningstabell " för inskickade uppgiftslösningar. Dessa listas i en sådan ordning att det högsta betyget/omdömet presenteras längst upp i tabellen.

I alla faser av uppgiften kan Du som distanslärare öppna sidan för "Administration". Den visar vad som hittills har hänt med uppgiften. Den listar distanslärarens exempel på inskickade uppgiftslösningar, studenternas/ elevernas/ deltagarnas/ de lärandes bedömningar/ värderingar/ betygssättningar (av distanslärarens exempel, av sina egna uppgiftslösningar och av de andras) samt alla inskickade uppgiftslösningar. Som distanslärare kan Du använda den här sidan till att bedöma/ värdera/ betygssätta inskickade uppgiftslösningar (även förnya detta) och överhuvudtaget följa uppgiftens progression.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English