Att hantera en Workshop-uppgift

En Workshop-uppgift är mer komplex än en vanlig uppgift. Den innefattar ett antal steg eller faser.

De är som följer:

 1. Att utforma uppgiften
  Du bör bryta ner bedömningen/ värderingen/ betygssättningen av uppgiften i ett antal komponenter. Detta gör betygsättningen mindre godtycklig och studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande får ramar och villkor för sina bedömningar/ värderingar/ betygssättningar.

  Din roll som distanslärare är att utforma och formulera komponenterna och på så sätt skapa en mall för bedömning/ värdering/ betygssättning. (Se den sidan för mer detaljer)

  Tillsammans med komponenterna bör Du normalt sett skicka in ett litet antal exempel på arbeten som studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande kan bedöma/ värdera/ betygssätta innan de börjar förbereda sina egna uppgiftslösningar. Dessa exempel bör Du emellertid bedöma/ värdera/ betygssätta innan Du gör uppgiften tillgänglig för dem. Då har Du tillgång till provexempel på 'svar' när Du ska recensera deras bedömningar/ värderingar/ betygssättningar av dessa exempel (som produceras i nästa fas).

  Denna inskickning av exempel är valfri och ibland kanske det inte lämpar sig att använda denna metod.

 2. Tillåt studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande att skicka in uppgiftslösningar.
  Du ser nu till att uppgiften blir tillgänglig för studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande. Om Du har producerat exempel på uppgiftslösningar så ger Du studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande i uppgift att bedöma/ värdera/ betygssätta en del av dessa. När någon av dem har klarat av detta så får denne skicka in sin egen uppgiftslösning. Om Du inte har publicerat några exempel så kan studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande skicka in sina egna lösningar utan dröjsmål.

  När någon skickar in ett arbete så kan Du som distanslärare bedöma/ värdera/ betygssätta det om Du vill. Detta betyg/omdöme kan räknas in i slutbetyget/ det slutliga omdömet. Dessa bedömningar/ värderingar/ betygssättningar kan Du göra antingen fortlöpande under själva processen eller efter uppgiftens stoppdatum/tid.

 3. Bedömningar/ värderingar/ betygssättningar
  Anta att det ingår bedömning/ värdering/ betygssättning på 'peer'-nivå i uppgiften. Då kommer de studenter/elever/ deltagare/ lärande som har skickat in arbeten att få se arbeten som de andra studenterna/ eleverna/ deltagarna/ lärande har gjort och dessa ska de bedöma/ värdera/ betygssätta.

  Som distanslärare kan det hända att Du vill dela upp inskickningen av arbetena och bedömningen/ värderingen/ betygssättningen på 'peer'-nivå av dem i två olika steg eller faser. Alla måste då skicka in sina arbeten innan någon får börja bedöma/ värdera/ betygssätta andras arbeten. Detta är egentligen inte nödvändigt. Dessa två processer kan pågå samtidigt. När de överlappar på det sättet bör Du som distanslärare överväga att ställa in 'Over Allocation Level' till 'ETT', eller möjligen 'TVÅ' så 'the allocations' ska fortlöpa smidigt (se sidan Administration för mer detaljer).

  Lägg märke till att detta kommer att leda till att en del inskickade arbeten kommer att bedömas/ värderas/ betygssättas fler gånger och andra färre än genomsnittet.

  När någon har gjort en bedömning/ värdering/ betygsättning så kan den vars arbete denne har bedömt/ värderat/ betygssatt se vad denne har gjort och skrivit. Den som har skickat in arbetet kan kommentera bedömningen/ värderingen/ betygsättningen om det alternativet är aktiverat på just den uppgiften.

  Som distanslärare kan Du (om Du så önskar men det är ofta onödigt) sätta betyg på/ avge omdömen om dessa bedömningar /värderingar/ betygssättningar på 'peer'-nivå och dessa resultat kan följa med i processen fram tills dess slutbetygen/de slutliga omdömena ska beräknas.

 4. Att beräkna slutbetygen/de slutliga omdömena
  Efter det att slutdatumet/tiden har passerat så flyttar Du som distanslärare uppgiften till nästa steg. Då kan studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande inte göra någonting mer. Du kan nu, om Du vill, komplettera betygen/omdömena för de bedömningar/ värderingar/ betygssättningar som har gjorts av exemplen och och de inskickade arbetena. Du kan också göra detta med de bedömningar/ värderingar/ betygssättningar som har gjorts på 'peer'-nivå.

  Detta är INTE nödvändigt eftersom , om det det finns ett tillräckligt stort antal bedömningar/ värderingar/ betygssättningar för varje inskickat arbete, så kan vars och ens prestation avseende att sätta betyg/ avge omdömen fastställas genom att Du jämför med de relativa resultaten (medel).

  När betygen/omdömena är klara så beräknar Du slutbetygen/omdömena.
  Dessa grundar sig i regel på tre komponenter:

  • Ditt betyg/omdöme som distanslärare
  • medelbetyget/omdömet på 'peer'-nivå
  • studenternas/ elevernas/ deltagarnas/ de lärandes prestationer avseende att sätta betyg/ avge omdömen

  I den sista komponenten kan det ingå ett 'medelbetyg för betygssättning' som Du som distanslärare har avgivit i förhållande till till en students/ elevs/ deltagares/ lärandes kommentar. Dessa tre komponenter har fått olika viktningar av Dig innan slutbetygen/ omdömena beräknas.

 5. Att visa slutbetygen/de slutliga omdömena
  I den sista fasen av uppgiften så kan Du visa studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande deras slutbetyg/ slutliga omdömen. Om Du vill så kan Du gå tillbaka i processen och ändra/modifiera t ex viktningarna i beräkningen av slutbetygen/de slutliga omdömena. De reviderade slutbetygen/ slutliga omdömena kan Du därefter offentliggöra för studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande.

  De (och distansläraren) får också se tabellen för rangordning av studenternas/ elevernas/ deltagarnas/ de lärandes inskickade arbeten. De listas med det bidrag som har fått det högsta betyget först. Här grundar sig betyget/omdömet på en kombination av distanslärarens betyg/omdöme och medel av betygen/ omdömena på 'peer'-nivå (om det finns sådana). Den viktning som används är den som har angivits i en tidigare fas.

När som helst under processen med uppgiften kan Du som distanslärare gå till sidan 'Administration'. Den visar det aktuella läget i processen.

Den visar:

 • Dina exempel på inskickade arbeten (om Du har bidragit med sådana)
 • studenternas/ elevernas/ deltagarnas/ de lärandes bedömningar/ värderingar/ betygssättningar (av Dina exempel, av sina egna arbeten och av andra studenters/ elevers/ deltagares/ lärandes bedömningar/ värderingar/ betygssättningar)
 • studenternas/ elevernas/ deltagarnas/ de lärandes inskickade arbeten.

Som distanslärare kan Du använda den här sidan för att:
 1. bedöma och revidera Dina bedömningar
 2. sätta betyg och avge omdömen
 3. revidera detta när det gäller bedömningar/ värderingar/ betygssättningar
 4. ta bort inskickade arbeten och bedömningar/ värderingar/ betygssättningar
 5. övervaka processen med uppgiften

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English