Strategier för att sätta betyg/avge omdömen

En Workshop-uppgift är ganska flexibel när det gäller vilka typer av scheman för betyg/ omdömen som Du kan använda.

De är som följer:

 1. Inga betyg eller omdömen:
  I den här typen av uppgifter är Du som distanslärare inte intresserad av någon kvantitativ bedömning/ värdering/ betygssättning alls från studenterna/ eleverna/ deltagarna/d e lärande. De kan kommentera andras arbetsinsatser men inte sätta betyg på eller avge omdömen om dem.

  Som distanslärare kan Du emellertid om Du så önskar sätta betyg på/avge omdömen om studenternas/ elevernas/ deltagarnas/ de lärandes kommentarer. Dessa betyg/omdömen på betygsättning ingår i underlaget för slutbetygen/ omdömena på uppgiften.

  Om Du som distanslärare inte sätter några betyg/avger några omdömen så får uppgiften inget slutbetyg/slutligt omdöme.

 2. Ackumulerade betyg/omdömen:
  Det här är standardtypen för betyg/omdömen. I den här typen av uppgifter ingår det ett antal komponenter som ska bedömas/ värderas/ betygssättas. Varje komponent bör täcka en specifik aspekt på uppgiften. I normalfallet kommer det att ingå 5 till 15 komponenter i uppgiften. De ska kommenteras och få ett betyg/omdöme. Hur många komponenter som behövs beror på hur omfattande och komplex uppgiften är.

  Det är möjligt att skapa en uppgift på 'peer'-nivå med bara en komponent. Den bedöms/ värderas/ betygssätts på ungefär samma sätt som en 'uppgift' enligt grundstandarden för Moodle.
 3. Komponenter har de tre följande egenskaperna:

  1. BESKRIVNINGEN av komponenten.
   Den bör tydligt klargöra vilken aspekt av uppgiften det är som ska bedömas/ värderas/ betygssättas. Om detta ska göras kvalitativt så bör Du ange vad som ska anses utmärkt, medel, eller svagt.

  2. SKALAN på komponenten.
   Det finns ett antal fördefinierade skalor. De sträcker sig från enkla Ja/Nej-skalor, via poängskalor till procentskalor. Varje komponent har sin egen skala och den bör väljas för att spegla de möjliga variationerna i den komponenten.

   Lägg märke till att skalan INTE bestämmer komponentens relativa värde i förhållande till andra komponenter eller uppgiften som helhet.

  3. Det VIKTADE VÄRDET av komponenten.
   Som standard så får alla komponenter samma värde när slutbetyget/det slutliga omdömet ska beräknas. Detta kan Du ändra genom att ge vissa viktiga komponenter ett högre viktat värde och andra ett lägre.

   Dessa modifikationer ändrar INTE på det maximala betyget. Det går att ange negativa värden för en komponent.

 4. Betyg/omdömen enligt en 'fel'-skala:
  I den här typen av uppgifter så får de inskickade uppgiftslösningarna ett betyg/omdöme enligt ett set av Ja/Nej-skalor. Betyget/omdömet avgörs genom att man stämmer av mot en 'betygstabell' som anger förhållandet mellan ett antal 'fel' och det föreslagna betyget/omdömet. I en uppgift kan det t ex ingå sex element som bör vara med. 'Betygstabellen' kan då ange ett betyg/omdöme för om alla är med, om det fattas ett, om det fattas två osv.

  Du kan, om Du så önskar, ge de enskilda elementen viktade värden. Som förvald standard får varje element värdet 1. Detta kan Du modifiera till viss del. Antalet 'fel' är den viktade summan av de element som finns med.

  Bedömaren/ värderaren/ betygssättaren kan modifiera det föreslagna betyget/omdömet uppåt eller neråt med upp till 20%.

 5. Betyg/omdömen enligt kriterier:
  Det här är den typ av bedömning/ värdering/ betygssättning som är lättast att sätta betyg på/avge omdömen om. Det betyder dock inte att den är lätt att skapa.

  De inskickade uppgifterna får ett betyg/omdöme i förhållande till ett antal kriterier. Bedömaren/ värderaren/ betygssättaren väljer vilket kriterium som speglar uppgiftslösningen bäst. Betyget/omdömet bestäms av en 'kriterie'-tabell som anger ett visst betyg/omdöme för varje kriterium. En uppgift kan t ex formuleras så att den ska uppfylla ett av fem kriterier varav bedömaren/värderaren/betygssättaren ska välja ett.

  Liksom med uppgifter som bedöms/ värderas/ betygssätts enligt en 'fel'-skala så kan bedömaren/ värderaren/ betygssättaren modifiera det föreslagna betyget/omdömet uppåt eller neråt med upp till 20%.

 6. Rubrik
  Detta liknar betygsättning enligt kriterier förutom det att finns ett flertal uppsättningar av kriterier. Varje uppsättning täcker en specifik "Kategori" och var och en av dem kan innehålla fem uttalanden. Uppsättningarna viktas individuellt och betyget/omdömet blir en viktad kombination av resultaten från varje uppsättning. Det finns ingen möjlighet att justera resultaten i den här typen av uppgift.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English