Betyget/omdömet för studenternas/ elevernas/ deltagarnas/ de lärandes bedömningar/ värderingar/ betygssättningar

Det här är det maximala betyg/omdöme som studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande kan få för bedömning/ värdering/ betygssättning av sina egna eller andras inskickade uppgiftslösningar

Det faktiska betyget/ omdömet beräknas av Workshop-modulen på så sätt att en viss given bedömning/ värdering/ betygssättning jämförs med den "bästa" bedömningen/ värderingen/ betygssättningen av samma inskickade uppgiftslösning.

Denna "bästa" bedömning/ värdering/ betygssättning är den som kommer närmast medelvärdet för alla bedömningar/ värderingar/ betygssättningar. Detta är ett "viktat" medelvärde om distanslärarens bedömning/ värdering/ betygssättning har givits en viktning på mer än ett.

Lägg märke till att om det bara finns en bedömning/ värdering/ betygssättning av en inskickad uppgiftslösning så antas denna enda vara den "bästa". Om det finns två bedömningar/ värderingar/ betygssättningar av en inskickad uppgiftslösning så antas båda vara den "bästa". Det är bara när det finns tre bedömningar/ värderingar/ betygssättningar eller fler som modulen börjar göra åtskillnad mellan bedömningarna/ värderingarna/ betygssättningarna.

Det här betyget/omdömet kallas ibland "Betyg/ omdöme för betygssättning" och det är inte det maximala betyget/ omdömet på uppgiftslösningen. Det betyget/ omdömet kallas "Betyg/omdöme för inskickad uppgiftslösning".

En students/ elevs/ deltagares/ lärandes betyg/omdöme för hela Workshop-uppgiften är summan av "Betyg/ omdöme för betygssättning" och "Betyg/ omdöme för inskickad uppgiftslösning".

Alltså, om det (maximala) betyget/omdömet för bedömningar/ värderingar/ betygssättningar är angivet till 30 och för inskickade uppgiftslösning/ar till 70 då kommer det maximala övergripande betyget/omdömet för hela Workshop-uppgiften att vara 100.

Du kan när som helst ändra det här värdet och effekterna av detta framgår omedelbart av de betyg/omdömen som visas.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English