Att sätta betyg på/ avge omdömen om studenternas/ elevernas/ deltagarnas/ de lärandes bedömningar/ värderingar/ betygssättningar

Den här skärmen kan Du som distansläraren använda till att skriva in betyg/omdömen för de bedömningar/ värderingar/ betygssättningar som studenten/ eleven/ deltagaren/ den lärande har gjort i samband med inskicknings- och bedömnings/ värderings/b etygssättningsfasen för uppgiften.

Det är en relativt enkel typ av betygssättning som Du kan använda, ett aktuellt resultat av 20 möjliga.

Distansläraren kan bestämma:

  1. vad som ska betygssättas
  2. de relativa resultat som studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande har fått innan de kan påbörja uppgiften.
Som exempel kan sägas att:
  1. på en högre nivå kan studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande få i uppgift att lämna kritiska kommentarer.
  2. på medelsvår nivå kan de få peka ut styrkor och svagheter.
  3. på den lägsta (lättaste) nivån kan de få påpeka rena fel och oklarheter.
  4. Om den finns tillgänglig så kommer Din egen bedömning/ värdering/ betygssättning som distanslärare att visas innan studentens/ elevens/ deltagarens/ den lärandes visas. På så sätt blir det alltså lätt att göra en jämförelse.

    Betyget/omdömet för bedömningen/ värderingen/ betygssättningen sparar man genom att klicka på rätt knapp längst ner på sidan. Du har en viss tid på sig för att reflektera över och eventuellt redigera Din insats. När den tiden är slut så blir Din kommentar som distanslärare tillgänglig för studenten/ eleven/ deltagaren/ den lärande.

    Betyget/omdömet för betygssättning/ avgivande av omdömen visas emellertid inte för studenten/ eleven/ deltagaren/ den lärande förrän slutbetygen/ de slutliga omdömena blir tillgängliga. Anledningen till detta är att det kan uppstå missförstånd angående vad som är betyg/omdöme för uppgiftslösningen och vad som är betyg/omdöme för bedömningen/ värderingen/ betygssättningen av denna uppgiftslösning. I inledningsfasen på en uppgift kommer denna skillnad inte att vara uppenbar för studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English