Att sätta betyg/ avge omdömen på 'peer'-nivå

För att underlätta betygsättning/ omdömen av uppgifter på 'peer'-nivå så är dessa uppgifter uppdelade i komponenter som ska bedömas/ värderas/ betygssättas.

Varje komponent täcker en specifik aspekt på uppgiften.
Beroende på vilken typ av uppgift det är ska Du:

  1. skriva in ett betyg/omdöme genom att klicka på rätt knapp eller välja ett passande tal från den utfällbara menyn.

  2. skriva in en motivering till varför Du lämnade ett visst betyg/ omdöme. Det gör Du i boxen för återkoppling. Om Du tycker att detta är uppenbart så behöver Du inte fylla i någonting. Lägg dock märke till att distansläraren kan titta på Din bedömning/ värdering/ betygssättning och ifrågasätta den om Du inte har lämnat någon motivering.

I en del typer av bedömningar/ värderingar/ betygssättningar blir Du ombedd att avgöra om vissa delar i uppgiftslösningen finns med eller inte. I andra ska Du ta ställning till vilka påståenden som bäst stämmer in på uppgiftslösningen i fråga. När det gäller båda dessa typer av uppgifter kan Du anpassa betyget/omdömet lite om Du tycker att det är lämpligt.

Den sista boxen i det här formuläret låter Dig lämna en allmän kommentar till arbetet. Den ska visa att Din bedömning/ värdering/ betygssättning är rimlig. Den bör vara artig och så konstruktiv som möjligt. Din bedömning/ värdering/ betygssättning kommer att visas för den som har skickat in uppgiften.

Du har en viss begränsad tid på Dig, i normalfallet 30 minuter, för att reflektera över vad Du har skrivit och eventuellt revidera det. När den tiden är ute kommer den person som vars arbete Du har bedömt/ värderat/ betygssatt att få ett e-postmeddelande om det. Efter det kan Du inte ändra någonting.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English