Komponenter i en uppgift

För att underlätta betygssättningen bör en Workshop-uppgift ha ett rimligt antal 'komponenter' att bedöma/värdera/betygssätta. Varje komponent bör täcka någon viktig aspekt av uppgiften.

I normalfallet kommer en uppgift att bestå av 5 till 15 komponenter som ska kommenteras och få ett betyg eller ett omdöme i någon form. Hur många det blir i det enskilda fallet beror på hur komplex och omfattande uppgiften är. Du kan skapa en uppgift som består av bara en komponent och som har en strategi för bedömning/värdering/betygssättning som liknar den i standardmodulen för uppgifter i Moodle.

De typer av komponenter som beror på strategin för hur uppgiften betygssätts/får ett omdöme är följande:

Inte betygssatt
Komponenterna är beskrivningar av aspekter på uppgiften. Bedömaren/värderaren/betygssättaren ombeds att kommentera dessa aspekter. Liksom för alla strategierna för att sätta betyg/avge omdömen så finns det också ett utrymme för allmänna kommentarer.

Ackumulerande betygssättning.
Komponenterna har följande tre egenskaper:
  1. BESKRIVNINGEN av komponenten. Den bör klart uttala vilken aspekt av uppgiften det är som ska bedömas/värderas/betygssättas. Om bedömningen/värderingen/betygssättningen är kvalitativ så bör Du ange vad som ska anses vara utmärkt, medel och svagt.

  2. SKALAN för komponenten. Det finns ett antal fördefinierade skalor. De har en vidd från enkla 'Ja/Nej'-skalor, via flerpoängsskalor till en skala för upp till 100%. Varje komponent har sin egen skala som Du bör välja i syfte att spegla alla de variationer som är möjliga för den komponenten. Lägg märke till att skalan INTE avgör komponentens betydelse när det övergripande betyget/omdömet ska beräknas. En tvåpoängsskala har samma betydelse som en hundrapoängsskala om de två komponenterna har samma viktade värde...

  3. Det VIKTADE VÄRDET av komponenten. Som standardval har alla komponenter samma betydelse när det övergripande betyget/omdömet för uppgiften ska beräknas. Detta kan Du ändra genom att ange ett lägre värde för mindre viktiga komponenter och ett högre för dem som är viktigare. Om Du ändrar de VIKTADE VÄRDENA så förändras inte maxbetyget. Det värdet bestäms av det maxbetyg som Du anger för uppgiften på 'peer'-nivå. Du kan även ange negativa VIKTADE VÄRDEN. Detta är en experimentell egenskap.

Betyg/omdömen utifrån en skala av möjliga felaktigheter/brister.
I normalfallet kommer komponenterna att beskriva vissa element eller aspekter som måste ingå i uppgiften. Bedömningen/värderingen/betygssättningen görs utifrån huruvida dessa element och aspekter är beaktade eller inte.

Som distanslärare måste Du i betygs/omdömestabellen ange vilka betyg/omdömen som ska gälla om alla är beaktade, om en eller två saknas osv. Om vissa element är viktigare än andra så kan de viktas högre än andra. Den övergripande 'felräkningen' utgörs av en viktad summa av element som saknas. Bedömaren/värderaren/betygssättaren kan alltid göra mindre justeringar beträffande dessa föreslagna betyg/omdömen.

Betyg/omdömen i enlighet med kriterier.
Komponenterna kommer att erbjuda ett antal kritererier för olika nivåer. Dessa kriterier kan användas för att rangordna uppgiftslösningar. Kriterierna kan vara kumulativa som (fortlöpande samlar till en helhet) eller också kan de vara fristående i och för att bedömas/värderas var för sig. Bedömaren/värderaren/betygssättaren måste avgöra vilka kriterier som bäst passar in på det aktuella arbete som ska bedömas/värderas/betygssättas.

Som distansläraren måste Du också relatera varje kriterium till ett föreslaget betyg. Bedömaren/värderaren/betygssättaren kan alltid göra mindre justeringar beträffande dessa föreslagna betyg/omdömen.

Betyg/omdömen i enlighet med 'rubriker'.
Detta liknar ovanstående men det finns mer än ett kriterium. Antalet kriterier anger Du i parametrarna för uppgiften. Inom varje kriterium kan det finnas påståenden som kan gradera upp till 5 olika nivåer. I en viss uppgift kan antalet nivåer variera från kriterium till kriterium. När Du anger ett kriterium så signalerar en nivå där det saknas ett påstående att det här är den sista nivån. På så sätt kan en del kriterier ha två, tre eller upp till fem nivåer. Kriteriernas värden kan viktas. Nivåerna bedöms som 0, 1, 2, 3, eller 4. Betyget/omdömet för bedömningen/värderingen/betygssättningen är en viktad summa av dessa resultat.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English