Att beräkna slutbetyg/omdömen

Tabellen på den här skärmen visar hur studenternas/elevernas/deltagarnas/de lärandes slutbetyg/omdömen beräknas. Slutbetygen/omdömena grundar sig på den viktade summan av värdet på upp till fem komponenter.

 1. (Distans)lärarens betyg/omdöme för deras inskickade arbeten.
  Detta är valfritt och kommer att användas om (distans)läraren faktiskt bedömer/värderar/betygssätter studenternas/elevernas/deltagarnas/de lärandes arbeten.

  Om studenten/eleven/deltagaren/den lärande skickar in mer än ett arbete (uppgift, inlägg, bidrag osv) så räknas det 'bästa' betyget/omdömet. Med 'bästa' avses här det arbete som får den högsta viktade kombinationen av (distans)lärarens betyg/omdöme och betyget/omdömet på 'peer'-nivå.

 2. Medelbetyget på 'peer'-nivå.
  Återigen är det så att om studenten/eleven/deltagaren/den lärande skickar in mer än ett arbete så används det 'bästa' betyget/omdömet.

  Betyget/omdömet på 'peer'-nivå kan även innehålla (distans)lärarens betyg/omdöme. Detta om det har kommit in för få betyg/omdömen på 'peer'-nivå eller om det finns anledning att misstänka bias eller bristande reliabilitet. I detta fall har (distans)lärarens betyg/omdöme samma värde som ett betyg/omdöme på 'peer'-nivå.

 3. Bias på 'peer'-nivå.
  Detta är ett mått på om studentens/elevens/deltagarens/den lärandes betyg/omdömen är för höga eller för låga i förhållande till medel. Det är inte ett absolut mått. Det baserar sig på skillnaden mellan studentens/elevens/deltagarens/den lärandes betyg/omdöme och medelbetyget/omdömet på 'peer'-nivå för varje inskickat arbete som de har bedömt/värderat/betygssatt. Denna komponent ska normalt sett INTE viktas högt.

 4. Reliabilitet på 'peer'-nivå.
  Detta är ett mått som räknar bort studentens/elevens/deltagarens/den lärandes bias och räknar fram ett medel mellan de absoluta skillnaderna mellan dennes betyg/omdömen och medel på 'peer'-nivå.

  I teorin så kommer de studenter/elever/deltagare/lärande som ger höga betyg/goda omdömen för bra arbetsinsatser och låga betyg/mindre goda omdömen för svaga arbetsinsatser att visa hög reliabilitet. Om man tror att studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande inte är så duktiga på att bedöma/värdera/betygssätta så bör (distans)lärarens betyg/omdömen räknas in i medel. Därmed bör reliabliliten stärkas.

 5. Medelbetyget/det genomsnittliga omdöme som (distans)läraren har avgivit när det gäller studenternas/elevernas/deltagarnas/de lärandes bedömningar/värderingar/betygssättning.
  Detta inbegriper både de preliminära bedömningarna/värderingarna/betygssättningarna som studenten/eleven/deltagaren/den lärande har gjort beträffande exempeluppgifterna och alla (distans)lärarens betyg/omdömen avseende de bedömningar/värderingar/betygssättningar som har presterats under fasen för bedömning/värdering/betygssättning på 'peer'-nivå.

  Normalt sett är den här komponenten sannolikt viktigare än komponenterna för bias och reliabilitet och bör därför, om den ingår, viktas högre.

De här fem komponenterna kan viktas utifrån det att de har bedömts vara lämpliga för uppgiften. (Distans)lärarens betyg/omdömen kan t ex viktas högt om betyg/omdömen på 'peer'-nivå betraktas som en mindre del av upgiften som helhet. Å andra sidan så kan (distans)lärarens betyg/omdömen viktas till '0' om denne bara sätter betyg på/avger omdömen om bara ett fåtal av dem.

Om uppgiften enbart handlar om studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande som bedömare och tillhandahållare av återkoppling så kan man vikta de två första komponenterna till '0' (eller lågt) och det blir studenternas/elevernas/deltagarnas/de lärandes förmåga att sätta betyg/avge omdömen som kommer att avgöra slutbetygen/omdömena.

Lägg märke till att den här skärmen används iterativt (igen och igen och reflekterande processens gång). Studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande får normalt sett inte se slutbetygen/omdömena förrän i uppgiftens sista fas. Först när (distans)läraren är nöjd med slutbetygen/omdömena och deras viktning så gör han/hon dem tillgängliga för studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English