Uppgift av en typ som bedöms/värderas/betygssätts på 'peer'-nivå

En uppgift som betygssätts/får ett omdöme på 'peer'-nivå kan vara av två olika typer:

A.
Det ingår bara återkoppling på komponenterna i bedömningen/värderingen/betygssättningen och en allmän kommentar.
Betyg/omdömen av komponenter visas inte på betygssidorna.
Uppgifterna i sig själva får inget övergripande betyg/omdöme.

Studenternas/elevernas/deltagarnas/de lärandes arbete med betygssättning/omdömen mäts och värderas dock. Endast detta mått bidrar till de slutliga betygen/omdömena.

B.
Här blir distansläraren och de lärande på 'peer'-nivå ombedda att bidra med både återkoppling och betyg/omdömen.

Uppgifterna får ett övergripande kvantitativt betyg/omdöme liksom de kvalitativa data som ingår.

Det slutliga betyget för en student/elev/deltagare/lärande kommer att beräknas utifrån:

  1. de viktade bidragen från distanslärarens betyg/omdöme,
  2. medelbetygen/omdömena på 'peer'-nivå
  3. vad studenten/eleven/deltagaren/den lärande har presterat när det gäller att sätta betyg/avge omdömen.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English